• Areal kavelruil Maasheggen Raamvallei

  Van ruilen komt lachen. Al 495 ha grond geruild

  Al bijna vijf jaar is Areal actief in Noordoost-Brabant met het uitruilen van landbouwgrond. In de gebiedsprocessen ‘Verborgen Raamvallei’ en ‘Maasheggen’ ligt de kavelruilcoördinatie bij Areal. Met inmiddels 495 hectare geruilde grond, waarvan 265 hectare voor het Brabantse natuurnetwerk komt invulling van gebiedsopgaven als natuurontwikkeling, beekherstel, Maasheggenherstel, waterberging en een betere landbouwstructuur in de beide projecten heel dichtbij. Overleggen met grondeigenaren, plannen maken, aanpassen en kansen inkoppen zijn de ingrediënten waarmee het team van Areal de kavelruilcoördinatie uitvoert. Gelukkig is er voor beide partijen een hele plezierige en constructieve samenwerking met de gebiedspartners. De dagelijkse samenwerking is met Provincie, gemeenten, waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer als een hecht team. Hectare nummer 500 komt in zicht.

  +

  -

 • Zeven eigenaren vormen samen beekdal Lage Raam om naar natuur

  Zeven eigenaren vormen samen beekdal Lage Raam om naar natuur

  Op 18 augustus 2020 viel de beschikking van het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) op de mat: het mogen omvormen van landbouwgrond naar natuur is voor zeven aanliggende eigenaren aan de Lage Raam in Mill akkoord. Areal had op 30 april 2020 een subsidieaanvraag en projectplan bij het GOB ingediend voor functiewijziging en verwerving van 14 percelen aan de Lage Raam en de inrichting van een deel van die percelen. Dit in opdracht van waterschap Aa en Maas namens Brabants Landschap en de andere eigenaren. Met deze beschikking in de hand kan het waterschap aan de slag met beekherstel van de Lage Raam en inrichting van de oevers. De eigenaren ontvangen een mooie vergoeding voor de waardedaling van hun grond, maar blijven de percelen in eigendom houden. Dat is de kracht van deze samenwerking. En zo ontstaat er nieuwe natuur en beekherstel in de Verborgen Raamvallei die grotendeels in handen van particuliere eigenaren blijft. Boeren en andere grondeigenaren ontwikkelen samen met het waterschap, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer natuur en pakken vervolgens ook weer samen het beheer en onderhoud op.

  +

  -

 • Landgoed ‘t Gerritse Hoogveld’ aan omwonenden gepresenteerd

  Landgoed ‘t Gerritse Hoogveld’ aan omwonenden gepresenteerd

  Op 25 juni presenteerde initiatiefnemer Noud Verdijk het nieuwe landgoed ‘t Gerritse Hoogveld’ van hem en zijn broer Pierre aan het publiek. Tussen de dorpen Sint Agatha en Oeffelt en het Unesco Biosphere-Maasheggengebied ontwikkelen de broers Verdijk een nieuw landgoed. De helft van het terrein zetten ze om in natuur zodat ze negen woningen mogen bouwen. Gerald Willemsen en Ellen Haverkate van Areal lichtten het proces en de achtergrond van het ontwerp toe. Achter de schermen is door Areal veel energie gestoken in het het plan. Aankoop van aangrenzende natuurgrond, subsidieaanvraag voor functiewijziging naar natuur, overleg met gemeentes Cuijk en Boxmeer waren nodig om een goed ontwerp van het landschap van bijna 30 hectare te maken. Daarnaast hebben we het landgoed in wording laten rangschikken in de Natuurschoonwet 1928 (NSW) om het nieuwe natuurschoon vast te leggen tegen fiscaal gunstige condities voor de initiatiefnemers. Na de presentatie gaan de initiatiefnemers met het nieuwe bestemmingsplan aan de slag.

  +

  -

 • Pioneers actief in Langenboom: 16 ha nieuwe natte natuur

  Pioneers actief in Langenboom: 16 ha nieuwe natte natuur

  Aan de Venweg in Langenboom wordt dit jaar 16 hectare aan natuur ontwikkeld. Niet door Staatsbosbeheer, niet door Brabants Landschap of Natuurmonumenten, maar door twee (oud)agrariërs met visie: dhr. Willems en dhr. van Dommelen. Met ondersteuning van de gemeente Mill en Sint Hubert, het Groen Ontwikkelfonds Brabant en adviesbureau Areal wordt de kleine landbouwenclave van de familie Willems omgezet in nat hooiland. Een paradijs voor vogels, insecten en amfibieën. Grondruil, inrichtingsplan, afstemming met ecologen en hydrologen en aanvraag van inrichtingssubsidie lag in handen van Areal. Met deze ontwikkeling wordt een groot natuurgebied in de Raamvallei compleet gemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe ondernemen en natuur samen kunnen gaan. Zie ook: Persbericht.

  +

  -

 • Areal-ontwerp Klimaatoever in het nieuws

  Areal-ontwerp Klimaatoever in het nieuws

  Sinds afgelopen week prijkt er een informatiebord bij de eerste ‘klimaatoever’ in Mill. Op een langgerekt perceel aan de noordzijde van de Lage Raam compenseert gemeente Mill & Sint Hubert de CO2-uitstoot van het gemeentehuis. Areal maakte het ontwerp, schreef het inrichtingsplan en vroeg de omgevingsvergunning aan voor ‘ondernemende natuur’ (ONNB) binnen het natuurnetwerk Brabant. Het ontwerp is een resultaat van afstemmen van  belangen van de grondeigenaar gemeente Mill & Sint Hubert, inrichter en gebruiker Boomkwekerij Ebben in Cuijk en het Groenontwikkelfonds Brabant. De inrichting vindt op een ondernemende manier plaats over een traject van tien jaar waarbij de boomkwekerij gestaag in natuur verandert. Dit is weer een waardevolle invulling van de ‘Verborgen Raamvallei.’ Meer informatie in de Neije krant.

  +

   

   

  -

 • Natuurcompensatie entree Cuijk opgeleverd

  Natuurcompensatie entree Cuijk opgeleverd

  Ingeklemd tussen de snelweg A73, de provinciale weg van Beers naar Cuijk en het karakteristieke gebied ‘De Overhage’, lag tot voor kort een wat verwaarloosd terrein. Op dat snijmaïsveldje met een bosje lag een natuurcompensatieopgave. Werkgroep Natuur & Milieu (IVN Cuijk, ZLTO, Dassenwerkgroep, ANV-Raamvallei) pakte deze taak op en ging met de inrichting aan de slag. Onlangs is met het plaatsen van rasters en hekken de hele inrichting afgerond.

  +

  Areal heeft de ideeën van de werkgroep omgezet in concrete inrichtingsplannen en de vergunningen bij gemeente, waterschap en Rijkswaterstaat aangevraagd. Ook heeft Areal groenaannemer Kanters aangestuurd en het traject begeleid om vanuit alle belangen tot de inrichting te komen. Nieuw op het terrein is nu: natuurlijk grasland, anderhalve kilometer raster met zeven poorten, een dichte hakhoutwal en een nieuwe dassentunnel.

  Cuijk mag weer trots zijn op haar entree vanaf de snelweg. Het maïsveldje is omgetoverd in grasland waarop de werkgroep eigenhandig een houtwal plantte. De das kan nu veilig op het nieuw ingerichte terrein voedsel zoeken of zelfs verblijven en fietsers en andere passanten kunnen genieten van grazende roodbonte koeien tussen houtwallen, slootkanten en bomen.

   

  -

 • Pilot beekherstel Lage Raam in gang gezet

  Pilot beekherstel Lage Raam in gang gezet

  Eén van de belangrijkste opgaven binnen het project De Verborgen Raamvallei is beekherstel van de Lage Raam. Dat beekherstel begint met een pilot in Mill op eigendomsgronden van een agrarisch ondernemer, waterschap Aa en Maas en Brabants Landschap. Landschapsontwerper Ellen Haverkate van Areal inventariseerde de wensen en belangen van de eigenaren, ontwierp de inrichting en schreef het ‘Projectplan Waterwet’ voor deze pilot. Het waterschap zal vervolgens het pilotdeel van de Lage Raam transformeren tot een ecologisch en hydrologisch goed werkende moerasbeek.

  +

  Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas

   

   

  -

 • Laatste kilometer EVZ Laarakkerse Waterleiding opgeleverd

  Laatste kilometer EVZ Laarakkerse Waterleiding opgeleverd

  Langs vrijwel de gehele Laarakkerse Waterleiding bij Haps had Areal samen met acht grondeigenaren een Ecologische Verbindingszone gerealiseerd. Nu is het laatste deel opgeleverd, tussen de A73 en de nieuwe fabriek van Danone. Dit laatste stuk is onderdeel van het Regionaal bedrijvenpark in Haps. De uitvoering van het grondwerk was in handen van Loonbedrijf Derks in Haps. Voor de aanleg van bomen, groen en natuurlijk grasland was ANV-Raamvallei aan zet. De projectleiding en het opstellen van het beheer- en onderhoudsplan was in handen van Areal.

  +

  De koude feiten:

  Lengte: 1.177 m

  Oppervlakte: 3,85 ha

  -

 • Natuurfotografen ontbijten bij Areal

  Natuurfotografen ontbijten bij Areal

  Zondagochtend 8.00 uur. Areal opende haar deuren voor een ontbijtsessie. Acht bijna professionele amateurfotografen legden de zonsopgang in de Verborgen Raamvallei vast onder leiding van natuurfotograaf Geert Giesbers. Een leuk onderdeel van ‘een goei Leven Land van Cuijk.. Carly Bensch van Millybels verzorgde catering van het heerlijke ontbijt. Benieuwd naar de foto’s? Wij wel! Wordt vervolgd.

  +

  -

 • Plattelandswoning als oplossing voor wonen in agrarisch gebied

  Plattelandswoning als oplossing voor wonen in agrarisch gebied

  Gemeente Grave heeft onlangs een voormalige bedrijfswoning van een agrarische onderneming bestempeld als plattelandswoning. Met die titel wonen de bewoners toch fijner in het buitengebied. De bewoners klopten bij Areal aan met vraag een oplossing te bedenken om toch in de agrarische bedrijfswoning te mogen wonen, ook zonder agrarisch bedrijf. Het bewonen van een bedrijfswoning zonder een bedrijf te runnen is helaas niet toegestaan. Ook krijg je als oneigenlijke bewoner geen hypotheek meer bij de meeste banken. Areal vond samen met gemeente Grave een oplossing door de bedrijfswoning om te zetten naar plattelandswoning. Hiervoor stelde Areal een Ruimtelijke Onderbouwing en een landschappelijk inpassingsplan op. De bestemming is aangepast, de voormalige boerderij is nu voor bewoning goedgekeurd en schuren mogen blijven staan.

  +

  -

 • Ruimte-voor-Ruimte kavel fraai ingericht

  Ruimte-voor-Ruimte kavel fraai ingericht

  Voor de buitenruimte bij een nieuw te bouwen woning in het buitengebied van Mill heeft Areal een inrichtingsplan gemaakt. De bouwkavel is onderdeel van de Ruimte voor Ruimte regeling. Deze regeling is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuw woonkavel te ontwikkelen. Bij zo’n woonkavel is het verplicht om een ruimtelijk inpassingsplan aan te leveren waarbij de kwaliteiten van het landschap versterkt worden.

  +

  De kavel ligt in het buitengebied van Mill in een kleinschalig landschap van graslanden, bosjes en kleine bebouwingseenheden. Het ontwerp voor de buitenruimte sluit naadloos aan op de omgeving. Om de overgang naar het landschap zo natuurlijk mogelijk vorm te geven is er gekozen voor bloemrijk grasland. Een aantal landschapselementen dragen bij aan het kleinschalige en groene karakter van de omgeving. Een poel, hoogstamboomgaard, knotbomen en een brede houtsingel zorgen voor meer ecologische en ruimtelijke kwaliteit. De soortkeuze van de beplanting is afgestemd op gebiedseigen beplanting, passend bij het landschap en de ondergrond. Door zichtlijnen open te houden ontstaan er vanuit de woning mooie uitzichten op omringend landschap. Het zorgt voor een fijne plek om te wonen. Rondom de woning is in het tuingedeelte nog van alles mogelijk voor de bewoners om het naar eigen smaak in te richten.

   

  -

 • Expertmeeting voor nieuwe natuur in Verborgen Raamvallei

  Expertmeeting voor nieuwe natuur in Verborgen Raamvallei

  op 19 april 2019 vond er een veldbezoek bij de Venweg in Langenboom plaats. Experts op het gebied van ecologie en hydrologie van provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas struinden de velden door om al hun kennis over dat specifieke gebied in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Landschapsontwerper Ellen Haverkate van Areal kan aan de slag met het ontwerp. Deze ontwikkeling van nieuwe natuur gebeurt in opdracht van een particuliere natuurbeheerder binnen het gebied ‘Verborgen Raamvallei’ en wordt gefinancierd door het Groenontwikkelfonds Brabant. Binnenkort volgt er meer hierover.

  +

  -

 • Dassen nu veilig onder provinciale weg door

  Dassen nu veilig onder provinciale weg door

  Nèt opgeleverd, een nieuwe faunapassage onder de Oeffeltseweg door bij Haps. Deze dassentunnel is de laatste stap van de natuurcompensatie Laarakker in opdracht van Regionaal bedrijvenpark Laarakker. De tunnel ontsluit een nieuw ingericht leefgebied tussen EVZ Laarakkerse Waterleiding, Cuijksweg en Oeffeltseweg. Areal heeft het hele proces van EVZ tot faunapassage begeleid, waarbij de aanliggende bewoners samen aan de tekentafel hebben gestaan om de inrichting mee te ontwerpen.

  +

  -

 • Eerste forse stap in ruilproces Verborgen Raamvallei

  Eerste forse stap in ruilproces Verborgen Raamvallei

  Eén melkveehouder en twee bestuurders op de foto. Deze drie heren zijn in het zonnetje gezet om de eerste grote grondruil in de Verborgen Raamvallei te vieren. Er gaat nu 10 ha landbouwgrond naar natuur (Natuurnetwerk Brabant) en de melkveehouder vergroot zijn huiskavel met 11 ha. Win-win voor landbouw, natuur en beekherstel van de Hooge Raam. Dit is de eerste grote stap door samenwerking tussen de ondernemer, waterschap Aa en Maas, Groenontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant. En dat uiteraard begeleid door ons team van Areal. 

  +

  Beek- en natuurontwikkeling

  Door de aankoop van de gronden in het beekdal van de Hooge Raam en de Halsche Beek kan beekontwikkeling gemakkelijker plaatsvinden. Er is namelijk ruimte op deze grote percelen om de Hooge Raam en de Halsche Beek te verleggen in het oorspronkelijke beekdal en de oevers natuurvriendelijk in te richten. Tevens kan door de 10ha aangekochte grond een waardevolle bijdrage worden geleverd aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en de Natte Natuurparel ‘Hooge Raam-Halsche Beek’. Ook de waterkwaliteit van de Hooge Raam zal er op vooruit gaan.

  Betere landbouwpositie

  Ook voor melkveehouder Brands heeft de grondruil meerdere positieve gevolgen. Zo zorgt hij voor een structuurverbetering van de landbouw omdat hij zijn natte veldkavels inruilt voor landbouwkundig geschiktere landbouwgrond die aan zijn huiskavel grenst. Tevens gaat hij er in oppervlakte iets op vooruit. Deze grondruil biedt ook een koppelkans, want door herbestemming van de voormalige boerderijgebouwen kan verpaupering van het buitengebied voorkomen worden.

  Samen werkt beter

  Deze grondruil is de eerste grote grondtransactie binnen de Verborgen Raamvallei en laat zien dat de werkwijze, met alle partijen de zoektocht inzetten naar meerwaarde voor iedereen, werkt. Om de opgaven die we samen hebben in het gebied te realiseren is slagkracht en ondernemerschap nodig van gemeenten, provincie, waterschap, natuurbeheerders, recreatie ondernemers en agrariërs nodig. Melkveehouder Brands is een goed voorbeeld van zo’n ondernemer. Hij heeft zijn landbouwgrond nu rondom de boerderij liggen en weet dat hij flink heeft bijgedragen een duurzame ontwikkeling van zijn leefomgeving!

  Het waterschap heeft voor de financiering van de kavelruil een succesvol beroep gedaan op de subsidieregeling van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het fonds stelt regelmatig geld en grond beschikbaar. Met het doel om uiteindelijk een aaneengesloten, robuust natuurnetwerk in Brabant te realiseren.

   

  -

 • Start aanleg heggen natuurcompensatie Randweg Haps

  Start aanleg heggen natuurcompensatie Randweg Haps

  De eerste planten zitten in de grond. De werkgroep van Agrarische natuurvereniging ANV-Raamvallei heeft een begin gemaakt met de aanleg van heggen en houtwallen rondom de onlangs geopende Randweg Haps. Areal trekt de kar om samen met Stichting Raamvallei en de ANV in opdracht van Provincie Noord-Brabant en gemeente Cuijk de natuurcompensatie voor de randweg bij Haps in te kleuren. De opgave is dik vijf kilometer heg. En da’s niet mis in dat kleine gebiedje. Al die nieuwe natuur- en landschapselementen compenseren de natuur die moest wijken voor de randweg. Deelnemende grondeigenaren nemen samen de compensatieopgave op zich en ontvangen daarvoor een vergoeding. Zo zijn de bewoners rondom de randweg zelf aan zet hun buitengebied in te richten. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

  +

  Aanleg op boerengrond
  De nieuwe Randweg doorsnijdt het gebied tussen de Oeffeltseweg en de Lokkantseweg, dwars door het Duits Lijntje. Ontstane schade is gecompenseerd. Dat geldt niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur en landschap. Areal zet zijn tanden in het realiseren van dik vijf kilometer aan heggen en houtwallen in het landschap rondom de nieuwe randweg. De aanplant vindt plaats op grond van boeren en particulieren rondom de nieuwe weg. Samen met de grondeigenaren is gezocht naar gronden die voor de landbouw niet of minder aantrekkelijk zijn, zoals overhoekjes, te natte of te droge percelen. Grondeigenaren planten die nieuwe heggen en houtwallen en ontvangen 25 jaar lang een ruime vergoeding voor aanleg, beheer en het beschikbaar stellen van de ondergrond.

  Leefbaarheid in de plus
  Met heggen, houtwallen en fruitgaarden wordt het landschap rondom de nieuwe weg aantrekkelijker voor mens en dier. Heel veel vogels insecten en kleine zoogdieren leven graag in en om deze landschapselementen. Houtwallen zorgen daarbovenop nog voor minder zicht- en geluidsoverlast van de nieuwe randweg en kleden het landschap fraai aan.

  Ruime ervaring met natuurcompensatie
  Samen met ANV-Raamvallei benaderde Areal deelnemers aan de zuidkant van Haps. Eind 2018 moet de inrichting rondom de randweg klaar zijn.

  -

 • Eerste aanvragen ‘Ondernemen in Natuurnetwerk Brabant’ beschikt

  Eerste aanvragen ‘Ondernemen in Natuurnetwerk Brabant’ beschikt

  Een nieuw jaar, een nieuwe start. Op 6 januari 2017 beschikte het Groenontwikkelfonds Brabant de allereerste twee aanvragen voor ‘Ondernemen in Natuurnetwerk Brabant’. De eerste goedgekeurde aanvragen komen vanuit Areal. En daar zijn we apetrots op. Deze twee eerste projecten liggen in het Land van Cuijk, om precies te zeggen in gemeente Mill en gemeente Cuijk. Niet alleen Areal loopt hiermee voorop, ook het Land van Cuijk laat zien dat de natuur en landbouw een ijzersterke combinatie is.

  +

   

  Deels natuur en deels landbouw

  Wat in 2016 begon als ‘ondernemen in de EHS’ en inmiddels is omgedoopt tot ‘ondernemen in NNB’ is het antwoord op de zoektocht naar vragen als: ‘Hoe krijg ik meer ondernemerschap in de natuur?’, ‘Hoe worden boeren meer bewust van de meerwaarde van natuur bij hun bedrijf?’ en ‘Hoe versterk ik de betrokkenheid van bewoners bij nieuwe natuur?’ Deskundigen bij Gebiedsontwikkelfonds Brabant ontwikkelden een instrument waarbij extensief geboerd wordt en natuurontwikkeling alle ruimte krijgt. Verbeteren van de biodiversiteit staat voorop. Maar ook behouden de percelen hun agrarische bestemming en ontvangen de deelnemers een deel van de waardedaling van de ondergrond.

  De Verborgen Raamvallei

  De initiatiefnemers van deze eerste aanvragen kunnen nauwelijks wachten om te starten met het omvormen van landbouwgrond naar de integratie van landbouw en natuur. Beide zien ze duurzaam omgaan met landbouwgrond als een must voor de toekomst. Dat beide pioniers in de driehoek Cuijk-Mill-Grave wonen kan geen toeval zijn. Vanuit het project ‘Verborgen Raamvallei’ krijgen zij alle steun vanuit landbouw- natuur-, water- en recreatieorganisaties die samen met de bewoners hun krachten bundelen voor een natuurlijk, krachtig en perspectiefvol ‘Verborgen Raamvallei.’

  -

 • Prestigieuze landschapsprijs ‘Gouden Mispel’ voor project ‘Gassels Broek’

  Prestigieuze landschapsprijs ‘Gouden Mispel’ voor project ‘Gassels Broek’

  Op donderdag 15 december 2016 ontving ANV-Raamvallei een ‘Gouden Mispel’ voor herinrichting van het landschap rondom het Gassels Broek. De Gouden Mispel is de meest prestigieuze prijs voor organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd voor bescherming of ontwikkeling van het Nederlandse Cultuurlandschap. Jaap Dirkmaat van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) overhandigde het beeldwerk aan Herman Wijdeven, voorzitter van ANV-Raamvallei. Dirkmaat sprak over het ‘ongekende schaalniveau’ van dit project en kenschetste de Land van Cuijkse ANV voor haar ‘niet aflatende doortastendheid en overtuigingskracht om samen met de grondeigenaren te komen tot de herinrichting van het landschap.’ Voor de das en vele andere plant- en diersoorten is deze herinrichting van hoge waarde. Areal nam de volledige projectleiding voor haar rekening.

  +

  -

 • Aanleg EVZ Laarakker afgerond

  Aanleg EVZ Laarakker afgerond

  Ten oosten van Haps, langs de A73 wordt het industrieterrein Laarakker gerealiseerd. Als compensatie van dit industrieterrein begeleide Areal de afgelopen jaren de aanleg van 15 kilometer landschapselementen in Haps en Sint Agatha. Een volgend onderdeel van de compensatie is de inrichting van het laatste deel van de EVZ Laarakkerse Waterleiding. Areal leidt dit mooie project, circa 2,8 hectare groot.

  +

  Het grondwerk van de EVZ Laarakkerse waterleiding is ongeveer gereed. Loonbedrijf Derks uit Haps nam dat voor haar rekening. De aanplant is door ANV-Raamvallei uitgevoerd.

  -

 • Cuijkse werkgroep neemt aanleg natuurcompensatie in eigen hand

  Cuijkse werkgroep neemt aanleg natuurcompensatie in eigen hand

  Werkgroep Natuur en Milieu in Cuijk stond op 19 maart aan de schop. Op het terrein ‘Cranenburgs Hekken’, plantten zij een houtwal van bijna 200 meter aan. Met zes man sterk stonden de ruim 300 planten in no-time op de grondwal. De houtwal is samen met een nieuwe amfibieënpoel en een nog aan te leggen dassentunnel onder de Beerseweg de natuurcompensatie voor uitbreiding van industrieterrein de Beijerd en ‘t Riet in Cuijk. Werkgroep natuur en Milieu bestaat uit verschillende organisaties die actief zijn in het groene buitengebied van gemeente Cuijk. Zij adviseert de gemeente op het gebied beleid en uitvoering van natuur en milieu. Areal was aan zet om namens de werkgroep de omgevingsvergunning voor de houtwal en de melding Kuuks akkoord voor de poel te verzorgen.

  +

  -

 • Inrichting natuurstrook langs Munse Wetering door melkveehouder

  Inrichting natuurstrook langs Munse Wetering door melkveehouder

  Een melkveehouder die op zijn eigen grond een ecologische verbindingszone aanlegt? In Herpen bij Ravenstein is dat in volle gang. Ondernemer Willem-Jan Konings neemt zijn verantwoordelijkheid en richt een deel van de Munse Wetering in als natte EVZ. Natuurlijk maakt hij gebruik van de grondwaardedaling en zet die om in aankoop van goede landbouwgrond. Een win-win-situatie dus. Areal heeft het proces van A tot Z begeleid.

  +
 • Inrichting EVZ-Goorloop begint met uitgraven poel

  Inrichting EVZ-Goorloop begint met uitgraven poel

  Op 17 november 2016 gaven wethouder Stiens van gemeente Helmond, zijn Laarbeekse collega Meulensteen en bestuurder Van Dijk van Waterschap Aa en Maas groen licht om de eerste amfibieënpoel te graven op het landgoed Croy. Daarmee ging de herinrichting van de Goorloop ècht van start. Langs de Goorloop ontstaat op deze manier een ecologische verbindingszone (EVZ). Deze nieuwe natuurstrook loopt zowel over boerenland als ook over percelen van gemeentes en waterschap. Areal heeft de inrichting op particulier grondgebied voor haar rekening genomen. Het is mooi om te zien dat dit nu werkelijkheid wordt.

  +

  img_35961

   

  Eigenaren en pachters in het gebied Croy zetten eerder al hun handtekening onder de ruil van 43 hectare landbouwgrond. Dat was de start voor de uitvoering van een flinke verbetering van de agrarische structuur in het gebied. Daarnaast gaan de grondgebruikers aan de slag met de inrichting van een ecologische verbindingszone van 3,75 hectare aan de Goorloop. De grondeigenaren werken daarmee samen met waterschap Aa en Maas want ook op het grondgebied van het waterschap ontstaat er een flink deel van die natuurlijke zone.
  Lange geschiedenis

  De wens om hier kavelruil in te zetten stond in de Gebiedsvisie Croy uit 2008. Het doel was verbetering van het gebied, voor de agrarische sector, voor natuur langs de Goorloop en voor landschap en recreatie. Het ging om vrijwillige kavelruil. Grondeigenaren en gebruikers in Croy kennen elkaar goed. Kavelruil Croy ging van start. Het zou ongeveer een half jaar duren. Dat bleek te optimistisch. Ze gingen met elkaar aan tafel om een plan te maken. Waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en gemeente Laarbeek zetten de middelen voor natuur en water in. Het leverde in eerste instantie niet veel op, maar doordat de provincie ruilgrond inzette werden er meer ruilingen mogelijk.

  Uiteindelijk zijn er meer dan 30 percelen geruild door 12 deelnemers met eigendom, erfpacht en reguliere pacht. De Stichting Geloof Hoop en Liefde was partij als eigenaar van de pachtgronden. Het was al met al een hele puzzel, waarbij een onafhankelijke ‘kavelruilcoördinator’ een belangrijke rol had. In totaal werd er ongeveer 43 hectare geruild.

  Ecologische stapstenen langs de Goorloop

  Behalve voor de agrarische sector heeft het kavelruilproject ruimte opgeleverd voor natuur langs de Goorloop, in totaal 3,75 hectare. Dat was ook een eis van de provincie voor haar inzet van ruilgrond. De Goorloop wordt als ecologische verbindingszone gecompleteerd met een aantal ‘stapstenen’. Sommige daarvan zijn van waterschap of gemeenten, maar andere blijven in handen van de pachters en Stichting Geloof Hoop en Liefde. Zij gaan daar zelf voor zorgen. De inrichting van die stapstenen gebeurt tegelijk met aanpassingen aan de beek zelf (‘beekherstel’) nog dit jaar.

  Croy gaat erop vooruit! Als het goed is, is dit niet het einde van de verbetering van het gebied. Croy biedt nog veel meer mogelijkheden, maar je kunt niet alles tegelijk. Het is belangrijk dat eigenaren en gebruikers van Croy met elkaar in gesprek blijven over de toekomst van Croy, en partners zoeken voor verdere ontwikkeling.

  -

Wie zijn wij?

Marianne Willemsen
Projectondersteuning

(0486) 43 20 66
marianne@areal-agro.nl
Ing. Gerald Willemsen
Projectleiding
(06) 22 46 82 28
(0486) 43 20 66
gerald@areal-agro.nl | LinkedIn
Ellen Haverkate BSc
Landschapsontwerper
(06) 23 26 03 31
(0486) 43 20 66
ellen@areal-agro.nl | LinkedIn

Een klein maar krachtig adviesbureau voor projecten in het buitengebied, dát is Areal.

Areal is stellig van mening dat het platteland gezonde bedrijven nodig heeft, evenals een gezonde natuur en een fraai landschap. In dat krachtenveld bemiddelt Areal tussen ondernemers en overheid. Daadkrachtig en een beetje eigenwijs.

Contact